Rosa Alcoy, catedràtica d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona i autora de Pintura catalana. El gòtic, explica en aquest vídeo la relació de la Taula gòtica de la passió amb l’expansió dels ordes mendicants, i en concret dels franciscans.

“Aquesta taula, anomenada Taula de la passió, pertany al convent de Santa Clara de Mallorca, i és una obra que inclou el cicle de la passió de Crist. És un cicle més extens del que era habitual: està molt desenvolupat i hi ha molts temes, i arrenca amb l’entrada de Crist a Jerusalem. És una taula que, a més a més, té aspectes també de caràcter geogràfic, i cal emmarcar-la en el que serà el gran moment d’expansió dels ordes mendicants. En aquest cas pensem sobretot en la branca franciscana, que, juntament amb el món dels dominics, té una gran importància des de les primeres fundacions en el segle XIII fins a finals de l’edat mitjana i més enllà. En aquest llibre ens ocupem del gòtic, un període en què les aportacions són esplèndides.

La taula en qüestió té unes característiques estilístiques molt peculiars. No podem dir que formi part de la cultura mallorquina, perquè que té uns trets molt marcats per l’italobizantinisme: d’una banda, és una obra molt italiana, però de l’altra, està marcada sobretot per aquest bizantinisme, aquesta dimensió oriental que a Itàlia també és tan freqüent, normal i està tan establerta.

Des del meu punt de vista, dins d’aquest marge estilístic crec que l’obra es pot apropar a un context central per al mateix franciscanisme, que ens porta a la mateixa figura central de sant Francesc d’Assís. És a dir, és el bressol d’un cert franciscanisme que podem associar al papat i a Roma, i, en aquest sentit, a la cultura, a les escoles que depenen d’aquesta ciutat tan important per al món cristià en general i també per al desenvolupament d’aquest orde religiós, que va ser molt innovador en el seu període inicial.”

Sol·licita informació sobre Pintura catalana. El gòtic

×